Et kengurusjal hjalp tvillingene inn i livet - artikkel i BT

June 24, 2016
Faksimile: BT 24.06.2016

Fredag 24 juni har BT publisert en større sak på den såkalte kengurumetoden - hvor tett kroppskontakt med mor eller far er med på å redde livet til premature babyer. Rajiv Bahl og Maharaj Bhan, begge tilknyttet CISMAC er intervjuet i saken, hvor de forteller om kengurumetoden og den pågående CISMAC-studien i India. 

Artikkelen er tilgjengelig på papir 24.06.16 og på nett (for abonnenter): Et kengurusjal hjalp tvillingene inn i livet 


Studien i India: 
Effekten av Kengurumetoden for spedbarn med lav fødselsvekt

Babyer som har en lav vekt når de blir født står for 60-80 % av alle dødsfall blant nyfødte. Imidlertid kan over 75 % av disse dødsfallene forebygges, selv uten tilgang til intensivavdelinger. Hvis vi klarer å gi disse babyene den pleien og omsorgen de trenger, kan det bli et massivt bidrag til å redusere antall dødsfall blant nyfødte. India vil ha spesielt stor nytte av dette, ettersom mer enn 25 % av indiske babyer har lav vekt ved fødselen.

Denne CISMAC-studien tar sikte på å utvikle og evaluere en intervensjonspakke (tiltakspakke) basert på å oppfordre til å bruke kengurumetoden i lokalsamfunnet – utenfor sykehuset. Studien er utviklet i samarbeid med WHO, og vil bli gjennomført i to etapper. Den første fasen vil bestå av formativ forskning; design og utforming av intervensjonspakken, samt pilottesting av pakken. I denne fasen vil man få vurdert om mødrene som har babyer med lav fødselsvekt aksepterer tiltakene.

Icon KMC

Vil inkludere mer enn 10 000 mødre med deres babyer i studien

Den andre fasen vil være en randomisert kontrollert studie for å fastslå effekten å bruke kengurumetoden i lokalsamfunnet, utenfor sykehus. Utfallet som måles er innvirkningen på hvor mange babyer med lav fødselsvekt som overlever – overlevelsen vil bli målt i nyfødtperioden og i de første 6 månedene av livet. I denne delen av studien planlegges det å rekruttere hele 10 500 mødre-baby par, så langt (juni 2016) er 1500 rekruttert. Datainnsamlingen startet i 2015 og vil pågå til midten av 2019.  

KMC Foto: Sanjana Shrestha/Save the Children

Foto: Sanjana Shrestha/Save the Children

Prosjektledere fra CISMAC: 
Sarmila Mazumder, Society for Applied Studies (SAS), India
Sunita Tanjea, Society for Applied Studies (SAS), India
Halvor Sommerfelt, Universitetet i Bergen, Norge

Sunita TanejaSarmila MazumderHalvor Sommerfelt